Web Content Display Web Content Display

 

 

አድራሻችን፡-

ዋና ዳይሬክተር

 ስልክ፡- +251116-610641

ም/ዋና ዳይሬክተር

ስልክ፡- +251116-611485

የኮርፖሬት አገልግሎት ጽ/ቤት 

 ስልክ፡- +25111 6 61 98 32

ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፍ

ስልክ፡- +25111 6 61 17 32

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪና ግብርና ዘርፍ 

 ስልክ፡- +251118334148

 ኮሙዩኒኬሽን ዘርፍ 

ስልክ፡- +25116-672246  

የግብርናና አግሮ ኢንዱስትሪ ዘርፍ

ስልክ፡- +251118-787012

የማኑፋክቸሪንግ እና ኢነርጂ ዘርፍ

ስልክ፡- +251116-610920

ኮንስትራክሽን ዘርፍ

 ስልክ፡- +251118-284370     

ፋይናንስ ድርጅቶች ዘርፍ 

ስልክ፡- +251118-695087   

ንግድና አገልግሎት ዘርፍ

 ስልክ፡- +251116-672331 

ትራንስፎርሜሽን እና አቅም ግንባታ

ስልክ፡- +251116-610757 

 

የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ

ገርጂ በቀድሞው ኢምፔሪያል ሆቴል ፊት ለፊት ባለው

ውሃ ሥራዎች ዲዛይንና ቁጥጥር ድርጅት ህንጻ

 

ፖ.ሣ.ቁ. 27444-1000/11835

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

 

Web Content Display Web Content Display